کودکانه هایم تمامی ندارد...

There Is No End To My Childhood

گویا می پسندد!

  • شارمین امیریان
  • چهارشنبه ۲۵ مهر ۹۷
  • ۲۲:۴۵

در کوی نیکنامان، ما را گذر ندادند

گر تو نمی پسندی، تغییر ده قضا را

+حافظ

  • نمایش : ۲۸