کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

خیلی از آنچه فکر کنی مبتلاترم...

  • شنبه ۱۹ اسفند ۹۶
  • ۱۸:۵۲

مگر من چه می خواهم از همه ی این دنیای هزار توی بی در و پیکر؟ همین که بیست و دو دقیقه و سی و هشت ثانیه نشسته باشی مقابلم و با آن صدای شبیه لالایی ات برایم حرف زده باشی... همین که دست انداخته باشی دور گردنم و گفته باشی چه قدر دلت برایم تنگ شده است... همین که خودت از حجم دوست داشتنهای من گفته باشی... همین که یک گل شب بوی بزرگ چیده باشی و داده باشی دستم... همین که وقت خداحافظی، خم شده و پیشانی ام را بوسیده باشی... برای من کافی... 


دروغ چرا؟! همه ی اینها برای من کافی نیست... تو باید باشی... مهربان و آرام و طولانی... باش؛ خوب باش و بگذار در هوای خوب تو نفس بکشم... حتی بدون صدای شبیه لالایی ات، بدون دلتنگی، بدون شب بو، بدون بوسه... فقط خوب باش... همین برای من کافی است...


حالم بد است،با تو فقط خوب می شوم

خیـلـــی از آنچه فکر کنی مبتــلا ترم

(اصغر معاذی)

  • نمایش : ۵۲