کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

به: دختر خوب

  • چهارشنبه ۸ آذر ۹۶
  • ۱۵:۲۰

دوست عزیزم.

نمی دانم اینجا را می خوانی یا نه (کاش بخوانی!)

وقتی برای بار دوم با وبلاگ خالی ات رو به رو شدم، خواستم همان جا برایت پیام بگذارم. اما فکر کردم شاید اتفاقی که از آن می ترسی افتاده باشد و کسی که پیامها را باز می کند خودت نباشی. پس چیزی ننوشتم. اما به شدت نگرانت هستم. اگر توانستی از خودت خبری بگذار. امیدوارم اتفاق بدی نیفتاده باشد. 

و دیگر این که:

هر وقت هر کجا که فکر کردی کاری از دست من برمی آید، حتما حتما حتما بگو.

  • نمایش : ۵۲