کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

خودت باش
با کی داری؟تا دیروز اینجوری نمی نوشتی!!!!
با خدا! 
خو هر پیشنهادی میدم به رو نمیاره!