کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

ویرانگر

  • جمعه ۲۷ مرداد ۹۶
  • ۱۶:۲۵


همه قافیه ها تابع زلفش بودند

چادرش را که به سر کرد غزل ریخت به هم


نتیجه تصویری برای همه قافیه ها تابع زلفش بودند

+شاعر: حمیدرضا برقعی


  • نمایش : ۱۳۳