کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

roga 95
شکستن دل زن تاوان داره
به شدت به این حرف اعتقاد دارم.
حمیده
اگه حمیده بود که دیگه انا لله و انا الیه راجعون. :))
یا خود خدا =))))
دخترخوب

اگر آن  زن همسرتان بود هیچ وقت،هرگز، به هیچ وجه، عمراًً ، اصلا غلط میکنی، بیجا میکنی، مرتیکه عوضی اصلا میزنم سرتو میشکونم اگر دل زنتو بشکونی

عزیز دلم.