کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

زیر خاکستر

  • جمعه ۳۰ تیر ۹۶
  • ۱۷:۳۵

نتیجه تصویری برای آه دلتنگ شده عادت بی حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

  • نمایش : ۷۹